newsline

Passet är borta!

Vid t.ex förlorat hästpass på svenskfödd islandshäst, registrerad i grundstamboken WorldFengur, kan ägaren ansöka om ett duplikat av identitetshandling hos den ansvariga avelsorganisationen SIF Avel. Samma gäller om hästpass behöver återutfärdas av annan anledning. Hästen tas då ur kedjan för livsmedelsproduktion. Om originalpasset kommer till rätta ska duplikat/ersättningshandling snarast returneras till utfärdande avelsorganisation med beskrivning av händelsen i enlighet med gällande hästpassförordning.

Så här går du till väga vid ansökan av ett duplikatpass vid förlorad originalhandling:

 1. Skriv ut denna blankett och fyll i: Förlorad originalhandling – ansökningsblankett
 2. Bifoga signalementsbeskrivning där chipmärkning har avlästs av auktoriserad id-kontrollant.
 3. Bifoga Chipnummer.
  • Om hästen inte är chipmärkt skall detta göras och chipmärkningsrapport bifogas tillsammans med tagelprov.
 4. Om annan än registrerad ägare ansöker om nytt pass krävs det intyg från ägaren.

Observera att om något saknas eller är felaktigt får du en kompletteringsförfrågan från registrator inklusive faktura för merarbetet som detta skapar. Klicka här för att kontrollera att allting stämmer.

Så här går du till väga vid ansökan av ett duplikatpass om äldre pass har förstörts

 1. Skriv ut denna blankett och fyll i: Förlorad-originalhandling-ansökningsblankett-2017
 2. Bifoga gamla passet som skall innehålla läsbar signalementsbeskrivning
  • Om signalementsbeskrivningen i det gamla passet inte är läsbar krävs ny beskrivning utförd av auktoriserad ID-kontrollant där hästens chipnummer finns inskrivet.
 3. Om hästen inte är chipmärkt skall detta göras och chipmärkningsrapport bifogas tillsammans med tagelprov.
 4. Om annan än registrerad ägare ansöker om nytt pass krävs det intyg från ägaren.

Skicka in din ansökan till: SIF-avel, Box 314, 532 24 Skara

Detta sker efter inkommen ansökan:

 1. Faktura skickas via NoxFinans till ägaren enligt ifylld blankett.
 2. När fakturan är betald och handlingarna är kompletta, startas ert ärende med officiell annonsering på hemsidan www.sifavel.se, meny passärenden med efterlysande av originalhandling under 1 månads tid, om originalhandlingen är borta.
 3. Eventuella protester mot att duplikat/kopia utfärdas skall inkomma till Avelskansliet inom en månad från att efterlysningen offentliggjorts på hemsidan. Inkommer protest gällande utfärdande av ersättningshandling kommer ärendet att behandlas hos Avelsledaren. Inkommer inga protester och komplett ansökan är inkommen, kan en ny originalhandling utfärdas.
 4. På den nya handlingen står angivet att detta är ett duplikat på originalhandling. Den ersätter det förkomna originalet tillsvidare och hästen tas ur kedjan för livsmedelsproduktion. Om/när originalhandlingen påträffas skall duplikat/kopia på hästpasset omedelbart returneras till SIF Avel med tydlig förklaring. Hästpasset är avelsorganisationen egendom.

Importer. Förlorad originalhandling för importerad häst.

Ägaren tar kontakt med hästens födelselands Islandshästförbund/avelsorganisation och gör hos dem en ansökan om ett duplikat/kopia.

Ägarbyte- och svenskregistrering i Sverige kan inte ske förrän hästägaren vänt sig till den organisation som från början utfärdat handlingen och begärt utfärdande av ersättningshandling av det förkomna originalet.


Intyg om förlorad originalhandling för utfärdande av duplikat hästpass eller ersättande av originalhandling har inkommit. Protest mot ansökan ska ske skriftligt till Avelskansliet, Box 314, 532 24 Skara eller via e-postadress avelskansli@sifavel.se. Om inga protester har inkommit inom 1 månad enligt nedan angivet datum kan ett duplikat av identitetshandling utfärdas under förutsättning att ärendet är komplett enligt rutin för ansökan.

EFTERLYSNING av originalhandling eller betäckningsrapport;

25.01.2019 – Litla-Ran från Skeppargården SE2005204706

25.01.2019 – Vinda från Bonlibacken SE2010201760

25.01.2019 – Pila från Sundsby SE2002202726

25.01.2019 – Barði från Tunagård SE2008108735

25.01.2019 – Addíló från Axbrogård SE2009110151

25.01.2019 – Sleipnir från Brönne SE2009111198

25.01.2019 – Ottó från S. Kopparetorp SE2004103349

25.01.2019 – Sóljörp från Kvarnbacka SE2009211083

25.01.2019 – Hlekkur från Eskeryd se2009111037

25.01.2019 – Gutti från Boarp SE2002103800

25.01.2019 – Dropi från Skáneyland SE1999108597

25.01.2019 – Olga från Kobonäs SE1998208397

25.01.2019 – Litla från Helenelund SE1995206468

06.02.2019 – Viktor frá Blesastödum IS2003187807

11.02.2019 – Drottning frá Keldulandi IS1998258929

18.02.2019 – Ari från Lindholmen SE1996106918


Adress:

SIF avel
Box 314
532 24 Skara