newsline

Valberedningen rapporterar

Publicerat den 14-03-2014

Valberedningen fått SIFs förbundsstyrelses uppdrag att plocka fram en ny interimsstyrelse i Svenska islandshästförbundets stiftelse för Avel.
Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avels styrelse har, till delar, ställt sina platser till förfogande som tidigare här meddelats på Förbundets hemsida.

Med anledning av detta har Islandshästförbundets valberedningen fått SIFs förbundsstyrelses uppdrag att plocka fram en ny interimsstyrelse i Svenska islandshästförbundets stiftelse för Avel.
Det har funnits svårigheter att hitta ett bra samarbetsklimat mellan Förbundsstyrelsen och Stiftelsens styrelse. Detta har till delar berott på oklara grundförutsättningar.
När SIFs ställning i relation till Svenska ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet klarnar kommer också avelsstiftelsens kapitalbehov att kunna redas ut.
Svenska islandshästförbundets stiftelse för avel har i formell bemärkelse inte haft ansvar för avelsverksamheten förrän per dec 2013, och har i dagsläget ännu inte ingått något arbetsgivaransvar eller andra förpliktelser avseende lokaler och material.

Förbundet har tillfört Avelsstiftelse ett stiftelsekapital om 100.000 kr samt 250.000 kr i rörelsekapital, där till har avelsverksamheten historiskt sett alltid gått med överskott och enligt preliminära siffror för 2014 gör den även så innevarande år. Förbundet har också ställt möjligheten till lån om avelsstiftelsen skulle komma i akuta likvida problem.

Förbundsstyrelsen har på inrådan av Förbundets valberedning lämnat förslag till proposition om Stadgeändringar till riksårsmötet för att klargöra valprocessen av Svenska islandshästförbundets stiftelse för avel. Detta för att säkerställa att Svenska islandshästförbundets medlemmar och uppfödare skall ha ett fortsatt inflytande över svensk islandshästavel.
Förslag och nomineringar till Avelsstiftelsens styrelse kan lämnas till Svenska islandshästförbundets valberedning
Valberedning ordf. Barbro Beckström
Marcus Ljungqvist
BengtAnders Lindberg
Marjolein van Leusen
Julius Petursson

Vill du dela detta med dina vänner?