newsline

Sammanfattning och slutsatser av Avelsrådslagen 2016

Publicerat den 07-03-2016

Under den senaste månaden har vi, i SIF Avel, genomfört 5 träffar runt om i landet för att diskutera avelsfrågor. Över 200 personer har deltagit. Många frågor har rests och diskussionerna har varit livliga.
Heimir Gunnarsson, avelskonsulent och John Ljungqvist, styrelseordförande, som genomfört träffarna, har också fått tillfälle att lägga fram bakgrunden till de regeländringar som beslutades av styrelsen för SIF Avel den 8 januari 2016.

SIF Avels uppdrag är att ”främja och leda renrasaveln av islandshästen i Sverige efter av FEIF fastställda normer”.Det betyder att vi skall främja och genomföra avelsvärderingar enligt det av FEIF beslutade regelverket, ett bedömningssystem som genererar information till stamboken WorldFengur. WorldFengur är en världsunik hästdatabas som vi har på vårt ansvar att stödja och värna om.

SIF Avel är av Jordbruksverket godkänd och ansvarig avelsorganisation för islandshästen i Sverige, vilket innebär att uppdraget och ansvaret omfattar en långt större krets än medlemmarna i SIF.

Styrelsens oro för utvecklingen mot en ökad andel icke avelsvärderade hingstar i den svenska islandshästaveln kvarstår. Detta speciellt mot ljuset av att utvecklingen på Island går åt det motsatta hållet. Andelen avelsvärderade ston i den svenska aveln har ökat i takt med att antalet betäckningar har gått ner. När/om antalet betäckningar börjar öka igen är det risk för att denna trend ändras igen, sett utifrån ett historiskt perspektiv.

Vi måste arbeta för att öka andelen avelsvärderade hästar i den svenska islandshästaveln.

Vid mötena runt om i landet har det framförts kritiska åsikter mot de beslutade regeländringarna men också positiva uttalanden och stor förståelse för åtgärderna. Främst tidpunkten för beslutet har kritiserats, dvs för nära säsongens start. Styrelsen har vägt samman rapporterade intryck och diskuterat olika färdvägar. Vi har konstaterat att vi behöver vidta fler riktade åtgärder för att stödja uppfödarna fram till en förändring av utvecklingen och har beslutat följande handlingsplan.

 Regeländringarna:

  • Stoavgiften höjs till 1.000.- kr. Bedömda ston rabatteras med 750.- kr
  • Livstidslicens för elit- och hederspremierade hingstar
  • Slopande av betäckningsbeviset

Besluten avses gälla från och med 2017

Under 2017 kommer alla ston och valacker efter en genomförd officiell avelsbedömning, med resultat 7,50 och däröver, att få en premie om 1.500.- kr

Inför säsongen 2016 genomförs således inga regelförändringar.

Besluten om regeländringarna tas upp till granskning och komplettering i oktober. Styrelsen ser fortsatt ett stort behov för att genomföra åtgärderna men öppnar för en bred diskussion om metodval, inriktning och kompletteringar.

Under 2016 fortsätter vi alltså att diskutera utformningen av regelförändringarna mer i detalj. Under hösten tas beslutet upp till granskning och eventuell omprövning i styrelsen. I förarbetet till det, som kommer att ledas av Avelskonsulent, behöver vi ha en levande basorganisation av uppfödare att kommunicera med. Vi uppmanar därför de av SIF:s lokalföreningar som har en aktiv avelsgrupp att lämna kontaktinformation till SIF Avels kansli för upprättandet av en sändlistan.

För de uppfödare, och eller lokalföreningar som vill, borde SIF:s regionindelning kunna vara en hjälp för att få till stånd en fungerande uppfödargrupp regionalt. Hur det arbetet skall organiseras på plats ligger dock utanför SIF Avels rådande. Det viktiga är att det blir av och att SIF Avel får kontaktpunkterna att arbeta med.

Arbetsordning vid regelförändring:

Den resurs som en heltidsanställd Avelskonsulent ger avelsorganisationen möjliggör, på ett nytt sätt, att arbeta med avelsfrågorna. Successivt kommer vi att behöva justera regelverk, anpassa oss till nya förordningar, ta vara på nya vetenskapliga landvinningar inom vårt område. För det anpassningsarbetet kommer vi att skapa en fast arbetsordning med remissinstanser. Utöver Avelsnämnden behövs i detta arbete de lokala och regionala uppfödarnas röster. Därför är det viktigt att många kommer med i organiserad form (se ovan).

Avelsbedömningarna

Styrelsen kommer att ge Avelskonsulenten uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att planera de officiella avelsbedömningarna. Vi vill ha en rullande två-årsplan, presenterad varje höst, med avtalade platser och tider för det kommande året samt preliminära tider och platser för året därefter.

Vi ser gärna att lokalt/regionalt engagemang underlättar för placeringen av bedömningar i relation till de lokala behov som finns. Tankar kring ansökningsförfarande av motsvarande modell som vid nationella/regionala tävlingar finns.

Etiska regler vid avelsbedömningar diskuteras i FEIF. I väntan på hur den diskussionen landar har vi för Sveriges del från och med säsongen 2016 beslutat tillämpa det regelverk som sedan en tid tillämpas på Island. Våra etiska regler kommer publiceras på vår hemsida under mars månad.

Utbildning

Som ett led i att få fler hästar till bedömning arbetar vi vidare på konceptet Unga Avelsvisare.

Inför hösten planerar vi att ta ytterligare grepp med detta och vill då kunna öppna för fler kategorier att delta. En revidering av kurserna Avel 1, 2 o 3 är sedan tidigare planerad.

Avelskonsulenten har som en av sina primära arbetsuppgifter att öka den generella kunskapen om bedömningar, selektion och våra reglementen. Det finns stora möjligheter för lokala arrangörer, att i samråd med Avelskonsulenten, ordna föreläsningar och utbildningstillfällen.

Lokala aktiviteter

Lokala enkla ”prova på bedömningar” som egentligen bara kräver en raksträcka, 200 m lång, och en avelsdomare är något som vi kommer att försöka stimulera. Dock krävs här lokala initiativ. I samarbete med Avelsföreningen Idunn skall vi försöka hitta former att stödja den typen av arrangemang tex. ekonomisk hjälp till domararvodet bl. a. med hjälp av sponsormedel från Agria.

Styrelsen för SIF Avel

Vill du dela detta med dina vänner?